อัพเดทข้อมูล..

อัพเดทข้อมูลสมาชิก..

อัพโหลดสลิป..
0%
แจ้งโอนที่นี่
logo
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา

At Great Indeed Co.,Ltd., we are a passionate and innovative startup based in Thailand, driven by a singular vision: to alleviate the challenges faced by parents worldwide and enhance the well-being of babies and kids. Our journey began with a deep-rooted commitment to creating solutions that not only simplify the lives of parents but also nurture the health and happiness of the youngest members of our global family.

Our Mission: Our mission is simple yet profound - to make parenting a joyful and fulfilling experience. We understand that the journey of parenthood is filled with both joys and challenges, and we are dedicated to addressing the pain points that parents encounter. Through a harmonious blend of science, technology, and the power of nature, we aim to provide innovative products that genuinely make a difference in the lives of parents and their precious little ones.

Our Approach: we believe in the magic of nature and the capabilities of modern science. Our products are crafted from natural ingredients, carefully sourced from the bounties of the Earth. But that's just the beginning. We harness the potential of science and technology to enhance the efficiency of these natural wonders, ensuring that they deliver the best possible results.

Our Commitment:

  • Quality: We are committed to offering products of the highest quality, meticulously crafted and tested to meet the needs of modern parents and their children.

  • Innovation: Innovation is at the heart of what we do. We continuously explore new ways to marry nature and technology for the betterment of families globally.

  • Safety: Your child's safety is our utmost priority. Our products undergo rigorous testing to ensure they meet the strictest safety standards.

  • Sustainability: We are dedicated to minimizing our environmental footprint. Our packaging and production processes are designed with sustainability in mind.

We invite you to join us in revolutionizing the way parents approach the incredible journey of parenthood. Together, we can create a world where parents are empowered with effective solutions that enhance their lives and bring smiles to the faces of their little ones.

Thank you for considering Great Indeed Co.,Ltd as your partner in parenting. We look forward to being a part of your family's beautiful journey.

Empower Parenthood. Enrich Childhood. Embrace Innovation.

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า

อย่าลืมขอใบกำกับภาษี

เพียงแจ้งขอใบกำกับภาษีหลังทำการสั่งซื้อ โดยบริษัทจะออกใบกำกับภาษีให้โดยส่งในกล่องพร้อมสินค้า

ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งมีดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • เบอร์โทรศัพท์

ทางร้านขออนุญาตไม่ออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ในกรณีที่การส่งสินค้าสำเร็จแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วิธีการจัดส่งสินค้า

ส่งสินค้า วันจันทร์-ศุกร์

ลูกค้าสั่งสินค้าพร้อมชำระเงินภายใน 14.00น. จัดส่งสินค้าในวันที่ชำระเงิน

หากลูกค้าสั่งสินค้าพร้อมชำระเงินหลัง 14.00น. จัดส่งในวันถัดไป

ลูกค้ากรุณาตรวจสอบชื่อที่อยู่จัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง